Dagordning, Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus

Published by Lisebergs Villaförening on

Lisebergs Villaförening
Årsmöte 27 april 2015
19.30 Park Folkets Hus

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän för årsmötet
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av arvoden
Val av ledamöter i styrelsen
Ordförande för ett år
Kassör för ett år
Hälften av ledamöterna (2 st) på två år
Hälften av ledamöterna (2 st) på ett år
Suppleanter (2 st) för ett år
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedning
Övriga ärenden
Avslutning

Categories: All