Stadgar

STADGAR 

för Liseberg och Örbyslotts Villaförening fastställda i mars 2019 

§ 1 ÄNDAMÅL 

Liseberg och Örbyslotts Villaförening, i dessa stadgar benämnd föreningen, utgör en sammanslutning av boende inom  Liseberg och Örby Slott, Stockholm. Föreningen skall i partipolitiskt och religiöst avseende vara obunden och ha till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, att söka samarbete med och stöd av kommunala och statliga organ samt ideella sammanslutningar.  

§ 2 MEDLEMSKAP 

Medlemskap i föreningen kan efter ansökan till styrelsen vinnas av varje boende inom Liseberg och Örby Slott. Styrelsen kan dessutom som medlem antaga annan person som har intresse för föreningens arbete. Medlem som uteslutits ur föreningen enligt §4 i dessa stadgar, kan efter skriftlig framställning vinna återinträde genom beslut av möte. 

§ 3 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift avseende nästkommande verksamhetsår bestämmes av årsmötet. Avgiften bör inbetalas under årets första hälft. 

§ 4 UTESLUTNING 

Medlem som inte följer föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen kan efter beslut av styrelsen på möte uteslutas ur föreningen. Medlem kan dock ej uteslutas utan att denne skriftligen informerats i ärendet och beretts tillfälle avge förklaring.  

§ 5 STYRELSE 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem ledamöter, samt minst en suppleant, vilka väljes av föreningens årsmöte. 

Ordförande väljes för ett år. 

Övriga ledamöter väljes för två år med växelvis avgång. Sekreterare och kassör väljes icke samtidigt. 

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 

Suppleanter väljes för ett år. 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och i övrigt då minst 1/3 av ledamöterna så begär.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 6 REVISION AV VERKSAMHETEN 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall föreningens årsmöte utse en revisor.Revisorn är skyldiga att omsorgsfullt granska föreningens räkenskaper och förvaltning  samt avge berättelse däröver till föreningens årsmöte. Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen två veckor före årsmötet.

§ 7 VALBARHET 

Valbar till ledamot av föreningens styrelse är medlem. Vid styrelseval bör hänsyn tagas till att olika intresseinriktningar blir representerade. 

§ 8 VALKOMMITTÉ 

Årsmötet utser vid behov en valkommitté bestående av högst två ledamöter, som skall med beaktande av vad i dessa stadgar sägs, bereda och till nästkommande årsmöte avge förslag på styrelseledamöter och revisor jämte suppleant. Valkommittén skall två veckor före årsmötet till styrelsen inlämna sitt förslag. 

§ 9 ÅRSMÖTE 

Årsmöte hålles inom första halvåret . I övrigt hålles föreningsmöte då styrelsen finner det nödvändigt eller då minst 10 medlemmar skriftligen begär ett möte därom till styrelsen, som då kallar till föreningsmöte inom 20 dagar efter  framställningen gjorts. Kallelse, dagordning och övriga handlingar skall av styrelsen informeras till medlemmarna senast två veckor före års-/föreningsmötet. Vid årsmöte skall följande ärenden upptagas på dagordningen 

  1. Mötets öppnande. 
  2. Mötets behöriga utlysande. 
  3. Val av ordförande för årsmötet. 
  4. Val av sekreterare för årsmötet. 
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
  6. Fastställande av dagordning. 
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
  8. Revisionsberättelse. 
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Fastställande av medlemsavgift. 

Fastställande av arvoden.  

12. Val av ledamöter i styrelsen. 

a) Ordförande för ett år. 

b) Sekreterare eller kassör för två år. 

c) Hälften av övriga ledamöter för två år.

d) Suppleant för.ett år.

13. Val av revisor för ett år. 

14. Vid behov val av ledamöter och  i valkommittén. 

15. Övriga ärenden som väckts eller som styrelsen förelagt årsmötet. 

16. Avslutning. 

§ 10 RÖSTRÄTT 

Vid årsmöte och föreningsmöte äger varje ansluten medlem en röst. Medlem kan låta sig representeras genom ombud. Ombud äger rätt företräda endast en medlem.

§ 11 VAL 

Val sker med öppen röstning såvida icke sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§ 12 BESLUT 

Möte fattar beslut med enkel majoritet utom i frågor rörande stadgar, uteslutning av medlem eller återinträde av medlem. Vid dessa frågors avgörande erfordras kvalificerad (2/3) majoritet. 

§ 13 VERKSAMHETSÅR

Kalenderår utgör verksamhetsår. Redovisning och protokoll redovisas revisor 4 veckor före årsmötet.

§ 14 STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, av vilket det ena skall vara årsmöte. 

§ 15 UPPLÖSNING 

Upplösning av föreningen kan endast ske geom beslut vid två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Minst sex månader skall förflyta mellan första och andra mötet. Vid beslut om upplösning erfordras kvalificerad (2/3) majoritet vid andra mötet. Föreningens tillgångar skall vid upplösning överlämnas till allmännyttigt ändamål inom Brännkyrka församling.