Trafiken i Liseberg och Örby Slott

Published by Jonas Andén on

Förutom att nya bostäder inom området bidragit till ökad trafik, så genomfartstrafikenökat markant de senaste åren. Vid en egen trafikmätning utförd av boende iområet har noterats att bara mellan mars och oktober 2018 så har trafiken ökat med 20%. En mätstation på Lisebergsvägen mätte upp en ÅDT på ca 1500 i mars, och 1800 i oktober. Vardagar passerar runt  2200 fordon (helger runt 1000), och på morgonen är det ofta köbildning mot utfarten mot Västberga.  Den ökade trafiken tros bestå av en stor mängd genomfartstrafik som tar vägen ÖrbySlottsväg/Götalandsvägen/Lisebergsvägen istället för att köra Huddingevägen/Åbyvägen. Det är dessutom mycket tung trafik i riktning mot Västberga industriområde.


På morgonen är det mest trafik i riktning mot Åbyvägen, medan det på eftermiddagen är mest trafik i riktning mot Huddingevägen.

Tillsammans med den ökande trafikmängden är trafiktempot också högt. Både Örby Slottsväg, Lisebergsvägen och Annebodavägen är breda, raka gator med parkeringsförbud vilket inbjuder till att hålla hastigheter långt över de tillåtna 30 km/h. Med mätstationen på Lisebergsvägen uppmäts ofta hastigheteröver 50 km/h. Cirka 10% av fordonen kör fortare än 35 km/h, och cirka 3% av fordonen kör fortare än 40 km/h.

Även trafikkontoret har efter påtryckningar utfört stickprovsmätningar på två ställen inom vårt område, senast under v48+v49 2017.

  • På Götalandsvägen, mellan Mellösavägen och Tureholmsvägen, uppmättes ett trafikflöde på 2132 fordon per dygn, varav 26% var tung trafik. Medelhastigheten låg på 34,5 km/tim. 85% av fordonen hade en hastighet på 40km/tim eller lägre.
  • På Örby slottsväg, mellan Örby allé och Reuterholmsvägen, uppmättes ett trafikflöde på 3533 fordon på dygn, varav 17% tung trafik. Medelhastigheten låg på 34,8 km/tim. 85% av fordonen hade en hastighet på 41 km/tim eller lägre.

Medelhastigheten ligger alltså på nästan fem kilometer i timmen över de tillåtna 30 km/h. Även om det inte låter som mycket vid en första anblick (trots att det i snitt är 17% för fort), så får man ta med i beräkningen att de allra flesta kör lagligt och för att dra upp snittet så är det många fordon som framförs bra mycket fortare än 35 km/h. Vid mätningen på Götalandsvägen passerade varje dag 320 fordon som framfördes med en hastighet av 41 km/h eller högre, vid mätpunkten på Örby Slottsväg passerade varje dag 530 fordon som framfördes i 42 km/h eller fortare. Dessa hastigheter observeras alltså i närheten av två övergångsställen som våra skolbarn använder på sin väg till och från Sjöängsskolan.

Absolut mest trafik är under de perioder som våra barn tar sig till och från skolan.

Ett resultat av dessa mätningar samt återkommande påtryckningar ifrån både villaföreningen och individuella boende är att Trafikkontoret under 2019 planerar att anlägga två fartdämpande åtgärder i området, dels på Götalandsvägen vid övergångsstället vid Tureholmsvägen och dels på ÖrbySlottväg vid övergångsstället vid Täckhammarsvägen. Efter påtryckningar, återigen både ifrån boende och villaföreningen, om Annebodavägen så har trafikkontoret meddelat att man kommer att utföra mätningar även där.

Categories: All