skrivelse till kommun

Published by Jan Lindquist on

Älvsjö 4/7 2017

 

Till:

Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen

 

Ärende:

Program för Östberga, Diarienummer 2015-08443, Samrådshandling juni/augusti 2017

 

Lisebergs Villaförening som representerar ca 400 villaägare boende i Liseberg yrkar på att planen för bygget av ca 325 bostäder längs med Åbyvägen i den norra delen av Liseberg stoppas av nedanstående anledningar. Denna skrivelse är vårt initiala svar på denna byggplan. Ett mer detaljerat svar kommer i augusti.

Enligt SFS 2004:606, 6 kap 14§ skall: ”Den myndighet eller kommun som upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12§ skall göra den och förslaget till plan eller program tillgängliga för berörda kommuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges skälig tid att yttra sig.”

Kommunen och dess konsulter har i flera månaders tid utarbetat svårgenomträngliga dokument som presenterades i början av juni.

Den samlade presentationen gav en totalt missvisande bild där allt i stort handlade om utbyggnad av Östberga och utveckling av grönområden. Planerna för Liseberg doldes effektivt. "Utveckling av grönområden" innebär enligt planen i själva verket att man kraftigt minskar de redan små områden grönska och skog som återstår. Med andra ord helt missvisande. Vi ifrågasätter starkt ärligheten i programpresentationen.

Informationsbladet om programförslaget och dess samråd landade i brevlådorna hos Lisebergs villaägare måndagen den 12 juni. Kommunen anordnade öppet hus i Östbergaskolans matsal på kvällen samma dag samt dagen efter, tisdagen den 13 juni. Vi boende i Liseberg blev ”helt tagna på sängen”. Knappt några av våra medlemmar hann ta del av detta öppet hus.

Vi efterfrågar dessutom protokoll från dessa två dagars öppet hus med redovisning av ställda frågor från allmänheten och de svar som då gavs.

Yttranden skall enligt planen vara inlämnade i slutet av augusti 2017.

Denna totala avsaknad av tidsframhållning med information från kommunens sida kan ej anses som skälig, snarare regelvidrig. Tid för samråd bör således förlängas med minst 2 månader så att alla berörda fastighetsägare i Liseberg hinner uppmärksamma och ta ställning till förslaget.

 

Lars Dahlman

Ordförande

Lisebergs Villaförening

 

Jultomtestigen 15

12535 Älvsjö

0707587696

 

Lisebergsvilla.se

Categories: All